Monday, 7 April 2014BASA BALINE PATUT LESTARIANG
Majeng ring pangeter acara titiang matur suksma antuk galahe sane becik puniki sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara.  
Om Swastiastu.
Para manggala, para atiti, lan para sameton titiang sareng sami sane tresna sihin titiang.
Manawita para ida dane sameton titiang sampun uning pulo Bali puniki kadadosan "Pusat daerah tujuan wisata Indonesia bagian timur" olih Pamerintah Republik Indonesia. Punika boya ja simpang, saantukan kabecikan miwah kaasrian pulo Baline sampun kaloktah jantos ka dura Negara. Punika mawinan pulo Baline taler kawastanin pulo Dewata.
            Napi mawinan kawastanin pulo Dewata? Pulo Baline kawastanin pulo Bali Dewata saantukan:
  1. Kaasrian palemahan sampun kaloktah rauh ka dura Negara.
  2. Seni budaya Baline, sane madasar antuk seni budaya hindu taler sampun kajanaloka ring jagate.
  3. Adat-istiadatnyane, sane madasar antuk suryak siu utawi musyawarah,saling asah saling asuh salunglung subayantaka, taler sampun marupa tetamian.
  4. Para warga Baline banget kumanyama ( ramah tamah ), ngandap kasor (merendah ), nenten wenten nyaminin ring jagate.
            Punika mawiman iraga sareng sami patut mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sane ngardi jagate saha sadagingnya sami. I raga sareng sami patut rumasa bagia dados putra-putri Bali. Lianan punika iraga sareng sami patut ngemban, miara kabecikan utawi kaasrian jagat Baline pamekas nglimbakang, ngawerdiang seni budaya druene, mangda sayan lami sayan becik, sayan asri, sayan nudut kayun.

Sinalih tunggil sane minakadi piranti sajeroning jagi nglimbakang seni budaya druene punika boya sios wantah "Basa kalih sastra Kawi Bali" druene. Punika ke mangkin ngiring sareng sami ngutsahang, sapunapi antuk ngawerdiang kalih nglimbakang mangda sayan ajeg basa daerah maka miwah sastra Kawi Baline, pamekas para anom-anome mangda sayan seneng, sayan teleb malajah basa Bali. Napi ngawinang asapunika, saantukan sastra Kawi Baline makeh pisan madaging indik sane mapikenoh kagunannyane sajeroning nglaksanaang darmaning agama miwah Negara.

Ida dane sane baktinin titiang, mungguing sastra Kawi punika sampun kapastika prasida sakadi pangancan sajeroning ngwangun jagat Indonesia ngamangguhang sakadi tetujon jagat kerta raharja, gemah lipah loh jinawi. Raris sane mangkin sapunapi antuk midabdabin ring sajeroning ngelimbakang, ngawerdiang basa kalih sastra Bali punika?

Inggih para sameton sami, yan kamanahang antuk titiang, wenten kakalih pamargin sane kanggen ngawerdiang basa kalih sastra Bali druene, inggih punika sane kawastanin : pendidikan Formal miwah pendidikan informal.

Duaning asapunika,malarapan antuk galahe sane becik sakadi mangkin, titiang banget mapinunas majeng ring sang guru maraga wisesa, ring para yogia sane ngawiwenangan pendidikan ring dinas Pendidikan Nasional, mangda mikayun saha ngamargiang sakadi pinunas titiange I wau pradane prasida kapanggih sakadi pangapite nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi sawewengkon jagat Bali puniki.

Inggih ida dane sane banget baktinin titiang, cutet aturtitiang ngiring mangkin sareng sami mautsaha tunggilang kayunne ring sajeroning ngawardiang ping kalih nglimbakang basa lan sastra Bali miwah Kawi druene, kandugi prasida kapanggih daging-daging sane kasurat ring sajeroning palambang-lambang, tatwa-tatwa, susila, upacara, carita itihasa, purana miwah sane lianan, mangda wenten kanggen nuntun raga ring sajeroning kauripan.

Inggih, wantah asapunika prasida antuk aturang titiang mugi-mugi wenten pikenohipun, titiang nunas gung rena sinampura pradene wenten atur titing sane ten manut ring kayun. Makawasana atur titiang, titiang ngaturang parama santi,

Om Santih, Santih, Santih, Om

0 comments:

Post a Comment